Transport crime – we can do a lot ourselves!

Vul in en wij zorgen dat het bij de juiste instantie terecht komt. – Fill it in and we’ll make sure it gets to the right authority.

misdaad anoniem
click on image
meldpunt transport

Opgezet door Chauffeursnieuws & Transporteffect

powered by Chauffeursnieuws & Transporteffect

 

 

 

Crime Reporting Center
Name / Naam
Name / Naam
First
Last
Can we get in touch when nessasery? / Mogen we contact opnemen wanneer nodig?

Dringende zaken – bel 112

Algemeen nummer politie 0900-8844

Meldkamer Douane 088-6223100

Accijnsfraude douanemeldpuntaccijns@douane.nl

Meldpunt algemeen www.meldpunt-transport.nl

Inspectie leefomgeving en transport –  088 – 489 00 00

Urgent matters –call 112

General police number 0900-8844

Control room Customs 088-6223100

Crime Anonymous 0800-7000

Excise fraud customs meldpuntacijns@douane.nl

General reporting point www.meldpunt-transport.nl

Environment and Transport Inspectorate – 088 – 489 00 00

Samen sterk tegen transportcriminaliteit; chauffeurs en transportbedrijven vaak doelwit

Hoe we het ook wenden of keren, Nederland is een zeer belangrijke speler in de transportcriminaliteit.
Alles moet worden vervoerd, en Nederland staat erom bekent goed te kunnen organiseren.


Om die reden worden veel transporten in Nederland geregeld en mede daardoor komen bijna alle drugs eerst in Nederland voordat ze verder Europa ingaan.
Het is dan ook voor zowel chauffeurs als transporteurs een reëel gevaar slachtoffer te worden van georganiseerde misdaad.

 

Naast drugshandel komen ook mensenhandel en ladingdiefstal vaak voor, eveneens veelal vanuit Nederland georganiseerd.
Het convenant tegen transportcriminaliteit stamt uit 2009, wat dus al een aardige tijd geleden is.
Daarom is dit jaar door TLN een onderzoek aangevraagd, dat u hier kunt inzien (doorbraak – jan 2021).

 

Het is duidelijk dat transportcriminaliteit niet zal verdwijnen, waardoor chauffeurs en transporteurs te allen tijde alert moeten blijven.
We horen vaak dat men denkt dat het niet nodig of nuttig is zogenaamde kleine vergrijpen als dieseldiefstal of een kijkgat in het zeil te melden.
Wij benadrukken dat alle meldingen van groot belang zijn, want alleen daardoor kunnen we weten waar criminelen actief zijn.

 

Het programma Strong Logistics is in het leven geroepen om bewustwording van de gevaren te bereiken en om het melden van elke vorm van criminaliteit aan te moedigen.

Partijen, zoals douane, politie, ministeries, ILT en meer, ondersteunen het programma.
Op www.stronglogistics.nl kunt u zien wie zich allemaal bij dit programma hebben aangesloten.

 

Voor ons is het belangrijk dat dit programma bekend zal worden en dat het uiteindelijk een begrip in onze samenleving zal zijn.
Wij zorgen ervoor dat meldingen eenvoudig te doen zijn en ook dat chauffeurs en transporteurs bij twijfel contact kunnen opnemen voor advies.

 

Bescherm u zelf en word geen slachtoffer door toedoen van anderen!

Strong together against transport crime; drivers and transport companies often targeted

 

However we look at it, the Netherlands is a very important player in transport crime.
Everything has to be transported, and the Netherlands is known for being able to organize well.
For that reason, many transports are arranged in the Netherlands and partly because of this, almost all drugs first arrive in the Netherlands before they go further into Europe.
It is therefore a real danger for both drivers and transporters to become victims of organized crime.

 

In addition to drug trafficking, human trafficking and cargo theft are also common, also often organized from the Netherlands.
The covenant against transport crime dates from 2009, which is quite some time ago.
That is why TLN has requested an investigation this year, which you can view here (breakthrough – Jan 2021).

 

It is clear that transport crime will not go away, requiring drivers and transporters to remain alert at all times.
We often hear that people think it is not necessary or useful to report so-called minor offenses such as diesel theft or a peephole in the tarp.
We emphasize that all reports are of great importance, because only then can we know where criminals are active.

 

The “Strong Logistics” program was created to raise awareness of the dangers and to encourage reporting of any type of crime.
Chauffeursnieuws/Transporteffect has joined the program and will actively participate in it.
Other parties, such as customs, police, ministries, ILT and more, also support the programme.
At www.stronglogistics.eu you can see who has joined this program.

 

It is important to us that this program will become known and that it will eventually become a household name in our society.
We ensure that reports are easy to make and that drivers and transporters can contact us for advice in case of doubt.

 

Protect yourself and do not become a victim at the hands of others!